Hét platform voor duurzame kleding
Draag bij aan een eerlijkere wereld
Spaar automatisch fairpoints
Spaar automatisch fairpoints

Algemene Voorwaarden

Robin Tailor is een online slow fashion platform voor iedereen die om de wereld geeft. Door bewust te produceren en bewust te leven. Door verantwoording te nemen en transparant te handelen. Door te leren en anderen te motiveren en stimuleren de wereld beter achter te laten dan die nu is. Deze filosofie vormt een leidraad binnen deze Algemene Voorwaarden.

Definities

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Robin Tailor, versie November 2019, en waarvan twee bijzondere bepalingen deel uitmaken.

Bijzondere Bepalingen:
Robin Tailor  & Productaanbieder (verkopende organisaties)
Robin Tailor  & Klant

Dienst: het ter beschikking stellen en het onderhouden van een website waarop Productaanbieders hun producten kunnen aanbieden en Klanten producten kunnen kopen.

Dropshipping: Het verzenden van de door de Klant bestelde producten door de betreffende Productaanbieder.

Robin Tailor: Robin Tailor, in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als handelsnaam van FairFriends BV met nummer 34267895, kantoor­houdende te Soest aan de Hofstedering 48 en statutair gevestigd te Soest.

Klant: Een bezoeker van het Robin Tailor platform die overgaat tot een aankoop via Robin Tailor .

Gebruikersaccount: Een account dat online tot een afgeschermd deel van Robin Tailor toegang verschaft en waar de gebruiker van het account zijn gegevens en/of content kan beheren. Dit account kan de klant te allen tijde beëindigen, waarna Robin Tailor alle daarin opgeslagen gegevens verwijderd, tenzij wet- en regelgeving anders bepalen.

Partijen: Robin Tailor en Productaanbieder (in het geval van een Verkoopaccount) en Klant (in het geval van een Klantaccount).

Productaanbieder: De rechtspersoon die met Robin Tailor een Verkoopovereenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van producten op de website van  Robin Tailor.

Verkoopaccount: geheel van activiteiten en afspraken die aan de samenwerking tussen Productaanbieder en Robin Tailor ten grondslag liggen.

Verkoopovereenkomst: Overeenkomst tussen de Productaanbieder en  Robin Tailor, waarin de wederzijdse afspraken, rechten en plichten zijn vastgelegd.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit drie delen:

A. Van toepassing op alle (rechts)betrekkingen
B. Uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen Robin Tailor en de Productaanbieder (bedrijf)
C. Uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen Robin Tailor en de Klant

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten met Productaanbieders, Klanten en overige partijen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. (Algemene) voorwaarden van de Productaanbieders, Klanten of andere partijen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze aanvullend zijn en niet in strijd met de Algemene Voorwaarden van Robin Tailor of actuele wet- en regelgeving. Van de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van derden wordt Robin Tailor vooraf op de hoogte gebracht en kunnen bezoekers van de website van Robin Tailor duidelijk kennis nemen.

Door gebruik te maken van een gebruikersaccount bij Robin Tailor wordt akkoord gegaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de (van toepassing zijnde) Bijzondere Bepalingen.

 

A. Algemene bepalingen

0.1       Beschikbaarheid platform 
Robin Tailor  is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening te beëindigen zonder voorafgaande opgaaf van redenen en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Robin Tailor ontstaat. Robin Tailor garandeert niet dat de Dienst van Robin Tailor te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

0.2       Veranderingen aan website
Robin Tailor is te allen tijde gerechtigd de website(s) van Robin Tailor te veranderen.

0.3       Aansprakelijkheid
Robin Tailor is niet aansprakelijk voor de schade die is of zal ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de Dienst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Robin Tailor.

Indien Robin Tailor als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade, waaronder winstderving en/of derving van toekomstige omzet en/of productieverlies en/of bedrijfsschade is uitgesloten.

0.4       Vrijwaring
Productaanbieder zal Robin Tailor vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

0.5       Opschorting en beëindiging overeenkomsten
In aanvulling op de andere (rechts-) middelen die Robin Tailor ten dienst staan, is Robin Tailor gerechtigd om de activiteiten, verricht door iedere gebruiker of bezoeker, in verband met Robin Tailor te beperken, het Verkoopaccount tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de site op de hoogte te stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de Klant of Productaanbieder of aan andere gebruikers van de site te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Klant of Productaanbieder, of andere gebruiker(s) van de site:
       0.5.a    handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met de Bijzondere Bepalingen;
       0.5.b     Robin Tailor niet in staat is om enige gegevens die de Klant of Productaanbieder, of andere gebruiker(s) van de site aan Robin Tailor verstrekt, te verifiëren of te identificeren;
       0.5.c      Robin Tailor  van mening is dat de handelingen van de Klant of Productaanbieder, of andere gebruiker(s) van de site schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan Robin Tailor kan toebrengen. Robin Tailor zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

0.6       Nietigverklaring 
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard, danwel wordt vernietigd, door een bevoegde rechter of bevoegd scheidsgerecht, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig blijven, voorzover deze laatste bepalingen niet geacht moeten worden onverbrekelijk te zijn verbonden met de nietige of onverbindende bepalingen. In het geval dat de overige bepalingen geldig blijven, zullen Partijen zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.

0.7       Toepasselijk recht
Op deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen worden, tenzij anderszins overeengekomen, in eerste aanleg uitsluitend aanhangig gemaakt bij de rechtbank Midden-Nederland, behoudens de bevoegdheid van Robin Tailor om een geschil voor te leggen aan de rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

 

B. Bijzondere Bepalingen Robin Tailor & Productaanbieder (verkopende organisaties)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1       Toepassing
Deze Bijzondere Bepalingen Robin Tailor & Productaanbieder zijn van toepassing op de Dienst die door Robin Tailor worden aangeboden aan Productaanbieders.

1.2       Aanvaarding
Schriftelijke aanvaarding middels een getekend contract (Verkoopovereenkomst) 

1.3       Afwijkingen
Van deze Bijzondere Bepalingen kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4       Wijzigingen
Robin Tailor heeft het recht deze bepalingen van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde bepalingen zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd en de Productaanbieder op de hoogte is gebracht. Indien de Productaanbieder daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde bepalingen.

1.5       Algemene voorwaarden
De Bijzondere Bepalingen Robin Tailor & Productaanbieder maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van  Robin Tailor. Productaanbieder verplicht zich kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en hier naar te handelen.

Artikel 2. Verkoopaccount en shop

2.1       Verkoopaccount 
Iedere Productaanbieder dient een Robin Tailor Verkoopaccount te hebben voordat verkopen via Robin Tailor kunnen plaatsvinden. Het Verkoopaccount is een feit na een goedgekeurde en door beide partijen ondertekende Verkoopovereenkomst.

2.2       Shop
Op Robin Tailor krijgt elke Productaanbieder een eigen shop (inclusief URL) binnen het Robin Tailor domein.

2.3       Verlening account
Robin Tailor is te allen tijde gerechtigd om, om haar moverende redenen, een Productaanbieder geen Verkoopaccount te verlenen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Robin Tailor van mening is dat het merk en/of producten die Productaanbieder aanbiedt niet passen binnen de visie en het beeld dat Robin Tailor wilt creëren.

2.4       Aanvraag Verkoopaccount
De Productaanbieder verstrekt bij aanvraag van een Verkoopaccount op verzoek van Robin Tailor de volgende informatie:
       2.1.1    kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
       2.1.2    kopie identiteitsbewijs van de aanvrager.

2.5       Beëindiging Verkoopaccount
Productaanbieder kan schriftelijk zijn Verkoopaccount per direct opzeggen. Er vindt geen restitutie plaats van eventuele gedane vooruitbetalingen van deelnamekosten. Op basis van de verkoopresultaten tot het moment van opzeggen zal Robin Tailor een eindafrekening overleggen en de bijbehorende betaling gestand doen. 
Robin Tailor is te allen tijde gerechtigd een Verkoopaccount te beëindigen in geval van misbruik, disrespectvol handelen, als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde of indien Productaanbieder één of meerdere verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden niet nakomt. De Productaanbieder heeft in geen van deze gevallen recht op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

2.6       Verkoopaccount verantwoordelijkheid
De Productaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount en shop.

2.7       Content 
Productaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de content van zijn shop (zoals logo, banner, (product)afbeeldingen, profiel, teksten). Productaanbieder zorgt voor een content dat in overeenstemming is met de eisen die Robin Tailor daaraan stelt. Robin Tailor behoudt zich het recht voor om content te verwijderen die niet bijdraagt aan de kwalitatieve uitstraling van Robin Tailor. Het is verboden om content te gebruiken dat lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk is. Dergelijke content wordt direct van de website verwijderd, eventueel wordt het Verkoopaccount (tijdelijk) geblokkeerd.

2.8       Verantwoording content
De Productaanbieder garandeert dat de gebruikte content eigendom is van Productaanbieder, of door Productaanbieder onder licentie is verkregen, of dat Productaanbieder toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om deze content te gebruiken. De Productaanbieder is verantwoordelijk voor alle schade die derden lijden als gevolg van het feit dat Robin Tailor door de Productaanbieder verstrekte content heeft gebruikt voor de publicatie, promotie en verkoop van de producten en de Productaanbieder vrijwaart Robin Tailor van enige aanspraken met betrekking tot dergelijke schade.

2.9       Status van een shop
Een Productaanbieder dient bij dropshipping altijd te zorgen dat de vermelde levertijden correct zijn en kunnen worden nagekomen. Indien dit niet mogelijk is, kan de shop tijdelijk worden gesloten, waardoor de producten onzichtbaar worden voor de bezoekers van Robin Tailor.

2.10    Gebruik content
Robin Tailor is gerechtigd om content in te zetten voor marketing- en communicatie activiteiten bedoeld om Robin Tailor als geheel of productcategorieën en producten specifiek te promoten.

2.11    Beeldmateriaal
De Productaanbieder verstrekt volledige en juiste productinformatie en hoogwaardig beeldmateriaal dat een vertrouwenwekkend beeld van het product alsook van de productie en de producent geeft. Het gebruik van foto en/of videomateriaal wordt daarbij gewaardeerd. Alvorens de content via Robin Tailor te publiceren, heeft Robin Tailor het recht te beoordelen of de kwaliteit naar behoren is.

Artikel 3. Aanbod

3.1       Producten
Producten die door de Productaanbieder op Robin Tailor worden aangeboden zijn:
       3.1.a   Of door de Productaanbieder zelf geproduceerd
       3.1.b   
Of, uitsluitend wanneer de producent in het buitenland is gevestigd, direct, zonder enige vorm van tussenhandel, bij de producent van het aangeboden product ingekocht.

3.2       Sociaal- en verantwoord ondernemen
De Productaanbieder spant zich aantoonbaar, continue en met overtuiging in voor de (productie)medewerkers (bijvoorbeeld fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en –voorwaarden), de samenleving (bijvoorbeeld goede scholing en medische zorg) en het milieu (bijvoorbeeld gebruik van natuurlijke energiebronnen, circulaire grondstoffen en milieuvriendelijke productiemethoden).

3.3       Controle productie
De Productaanbieder bezoekt de productielocatie minimaal éénmaal per jaar, of laat deze namens hem of namens een onafhankelijke (certificerings)organisatie door derden bezoeken, waarbij getoetst wordt of de productie (ten minste) in lijn is met de voorwaarden op basis waarvan Robin Tailor een Verkoopaccount heeft toegekend. Indien producten niet langer aan de Robin Tailor criteria voldoen, zal Productaanbieder Robin Tailor verzoeken de verkoop via Robin Tailor te staken. 

3.4       Merk
De producten van een Productaanbieder zijn herkenbaar door voering van een eigen merknaam. Per Verkoopaccount kan één merknaam worden gebruikt.

3.5       Productselectie
Robin Tailor accepteert primair producten waarvan Robin Tailor verwacht dat deze door de consument als een verrijking van het aanbod zullen worden beschouwd. Robin Tailor behoudt zich het recht voor om te allen tijde (bepaalde) producten van Productaanbieder voor (verdere) verkoop te weigeren indien zij van mening is dat deze niet bijdragen aan het Robin Tailor beleid en gevoel. 

3.6       Verboden producten
Tabak, drugs, alcohol, wapens en producten die aanstootgevend, haatdragend, pornografisch zijn of tot het cultureel erfgoed behoren zijn uitgesloten, evenals producten die op basis van de geldende wet- en regelgeving niet mogen worden verkocht. Bij constatering zullen deze producten per direct worden verwijderd, mogelijk wordt het Verkoopaccount (tijdelijk) geblokkeerd.

3.7       Productaansprakelijkheid
Productaanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de producten die hij aanbiedt. Robin Tailor kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van het product. Productaanbieder vrijwaart Robin Tailor ter zake van alle aanspraken van derden in deze. 

3.8       Productvoorraad
Productaanbieder zorgt ervoor dat zijn aangeboden producten altijd up-to-date zijn en dat alleen die producten worden getoond die op voorraad zijn. Alle eventuele schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van producten, is voor rekening van Productaanbieder.

3.9       Productinformatie 
Productaanbieder draagt er zorg voor dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Productaanbieder vermeldt bij ieder product informatie over de producent en productielocatie, zodanig dat onder andere de persoonlijke band met de producent blijkt.

3.10    Productprijs 
De Productaanbieder is vrij in het bepalen van de prijs van zijn product. De Productaanbieder mag het product echter zelf nergens anders goedkoper aanbieden (tijdelijke acties uitgezonderd). De prijs die bij Robin Tailor wordt getoond dient altijd de laagste prijs te zijn en inclusief BTW. Door Robin Tailor geïnitieerde kortingsacties (met een tijdelijk karakter) vormen hierop een uitzondering.

3.11    Verzendkosten
De Productaanbieder is bij dropshipping vrij in het bepalen van de verzendmethode. De verzendkosten worden door Robin Tailor uniform bepaald. De tarieven worden door het systeem bepaald, mede op basis van de afspraken die met  de Productaanbieder zijn gemaakt. De actuele tarieven worden op de website van Robin Tailor vermeld.

Artikel 4. Bestelling en levering

4.1       Betaling 
Betaling door een Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Robin Tailor, via de door Robin Tailor aangeboden betaalmogelijkheden. Robin Tailor betaalt dit bedrag (met inhouding van de bemiddelingsbijdrage) periodiek uit aan de Productaanbieder. De Productaanbieder is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren.

4.2       Koopovereenkomst 
Een koopovereenkomst komt tot stand tussen de Productaanbieder en Klant zodra Robin Tailor de betaling van Klant heeft ontvangen en zowel aan Klant als Productaanbieder ter bevestiging een e-mail is verstuurd waarin de details van de bestelling worden getoond.

4.3       Afwikkeling bestelling 
Voor producten die vanuit het centraal magazijn worden verzonden, handelt Robin Tailor de verzending af. Productaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van de bestelling bij dropshipping. 

4.4       Service- en service level
Robin Tailor  hanteert een uniform servicelevel:
       4.4.a   Producten worden binnen twee werkdagen na aankoop verzonden naar de Klant, tenzij anders overeengekomen met de Klant.
       4.4.b   Klantvragen of klachten (binnenkomend via  Robin Tailor ) worden binnen één werkdag beantwoord.
Bij alle verzendingen wordt uitsluitend de contactinformatie van Robin Tailor vermeld, eventueel de adresinformatie voor retourzendingen uitgezonderd.

4.5       Verzending
Productaanbieder zorgt ervoor dat het product met aandacht wordt verpakt, kant en klaar om in een verzenddoos of envelop te worden verzonden vanuit het Robin Tailor magazijn. 
Als er sprake is van dropshipping, dan gebruikt Productaanbieder materialen welke Robin Tailor daarvoor beschikbaar kan stellen. 

4.6       Speciale verzendingen
Indien Productaanbieder producten in zijn shop heeft die van zodanige aard zijn dat reguliere magazijnverzending niet mogelijk is, kan Productaanbieder ervoor kiezen om de Klant contact met hem op te laten nemen om de bezorging af te spreken. Eventuele kosten voor bezorging worden kunnen in dat geval buiten Robin Tailor om aan de Klant door Productaanbieder gefactureerd. Robin Tailor biedt de mogelijkheid dit, na overleg, bij de productspecificaties op te nemen.

4.7       Pakbon/factuur
Met het pakket wordt de Robin Tailor  pakbon meegezonden. Bij dropshipping verstrekt Robin Tailor deze pakbon digitaal per e-mail aan de Productaanbieder. De Productaanbieder verstrekt het e-mailadres waarnaar Robin Tailor de pakbon verstuurt. Productaanbieder drukt deze pakbon op blanco papier af en zendt deze mee met de bestelling bij dropshipping.
De Klant ontvangt van Robin Tailor per e-mail een factuur van de bestelling.

4.8       Problemen met de levering
Een Productaanbieder die de bestelling niet conform deze Algemene Voorwaarden, Bijzondere Bepaling en conform de redelijke verwachtingen van de Klant kan uitvoeren, informeert onverwijld  Robin Tailor . Robin Tailor beoordeelt de situatie en neemt, primair vanuit het belang van de Klant, de best passende vervolgacties.

4.9       Verlies en diefstal
Robin Tailor is gevrijwaard van ieder risico op verlies en diefstal van goederen die door Productaanbieders zelf worden verzonden (dropshipping). Voor goederen die vanuit het centraal magazijn worden verzonden is Robin Tailor aansprakelijk vanaf levering van de goederen aan het centraal magazijn tot het moment dat de goederen zijn in ontvangst zijn genomen door een pakketbezorger danwel, in het geval van brievenbuspost, zijn verzonden.
Klanten die reclameren goederen niet te hebben ontvangen, krijgen hun aankoopbedrag binnen veertien dagen na schriftelijke melding bij Robin Tailor retour, tenzij door Robin Tailor of de Productaanbieder kan worden aangetoond dat het product is geleverd.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1       Herroepingsrecht
De Klant heeft (behoudens het bepaalde in artikel 5.4 van deze Bijzondere Bepaling) het recht een product binnen veertien kalenderdagen (de minimale wettelijke termijn ingevolge artikel 7:46d BW) na ontvangst te retourneren (“herroepingsrecht”), zonder opgaaf van redenen, op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de Klant het ontving en de Klant Robin Tailor binnen de gestelde termijn op de hoogte heeft gesteld. 

5.2       Retourproces
Goederen worden geretourneerd de Productaanbieder, tenzij anders met Robin Tailor is overeengekomen. Indien aanspraak is gemaakt op het ‘herroepingsrecht’, wordt beoordeeld of het product in originele staat is teruggezonden, waarna Robin Tailor het aankoopbedrag binnen veertien werkdagen retourneert, excl. de verzendkosten voor het retourzenden. Wanneer geen aansprak op het 'herroepingsrecht' wordt gemaakt, beoordeelt Robin Tailor de situatie en stelt de Productaanbieder per e-mail een oplossing voor. Productaanbieder reageert hierop binnen 24 uur. Komt de reactie na 24 uur, dan heeft Robin Tailor het recht een passende oplossing/procedure aan de Klant te bieden, waarbij Robin Tailor niet aansprakelijk is voor de (indirecte) kosten die daaruit voortvloeien. 

Indien Robin Tailor, waar mogelijk in overleg met de Productaanbieder, tot (gedeeltelijke) terugbetaling besluit, vindt deze altijd door Robin Tailor plaats en wordt dit in afrekening met de Productaanbieder verwerkt.

5.3       Kosten in geval van herroeping
Ten hoogste de kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant. Concreet betekent dit dat Robin Tailor de volgende terugbetalingen aan Klant doet:
       5.3.a   Indien alle bestelde product(en) worden geretourneerd, worden zowel het productbedrag(en) als de initiële verzendkosten (indien van toepassing) teruggestort.
       5.3.b   Indien de bestelling uit meerdere producten bestond, waarvan een deel wordt geretourneerd, wordt alleen het betreffende productbedrag(en) teruggestort.

5.4       Uitsluiting van herroepingrecht
Sommige producten zijn uitgesloten van retour, bijvoorbeeld producten die in opdracht van de Klant zijn gemaakt of bederfelijk zijn. De Productaanbieder meldt, wanneer de bepalingen omtrent het ‘herroepingsrecht’ dit toestaan, dit duidelijk en ondubbelzinnig aan de Klant bij de totstandkoming van de koopovereenkomst. Robin Tailor dient hiervan expliciet op de hoogte te worden gebracht.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

6.1       Jaarbijdrage
De hoogte van de Jaarbijdrage, welke voor specifieke, met de Productaanbieder overeengekomen diensten, door Robin Tailor in rekening kan worden gebracht wordt jaarlijks in het eerste kwartaal vastgesteld. De abonnementsperiode is van 1 juli tot en met 30 juni. Bij toetreding wordt het bedrag naar rato berekend, gerekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst wordt getekend.

6.2       Bemiddelingsbijdrage ('verkoopfee')
Robin Tailor bemiddelt in de betaling van het product tussen Klanten en Productaanbieders. Dit betekent dat Robin Tailor het bedrag dat de Klant betaalt, doorbetaalt aan Productaanbieders, met inhouding van de bemiddelingsbijdrage ('verkoopfee') en eventuele kosten voor andere overeengekomen diensten, als vermeld in de overeenkomst met  Robin Tailor. Dit bedrag wordt periodiek verrekend met het totale transactiebedrag aan verkochte producten per Productaanbieder. De hoogte van de bemiddelingsbijdrage kan jaarlijks door Robin Tailor worden herzien. Productaanbieder ontvangt hiervan voorafgaand aan de wijziging bericht. 

6.3       Verkoopprijs
Het bedrag dat de Productaanbieder ontvangt is gelijk aan aan de klant getoonde prijs min de bemiddelingsbijdrage, nader uitgewerkt in de overeenkomst met  Robin Tailor.

6.4       Betaling door  Robin Tailor 
Periodiek stelt Robin Tailor voor de Productaanbieder een overzicht (creditfactuur) op van verkochte producten, transactiebedragen en bemiddelingsbijdragen. Het totaalbedrag na verrekening van de bemiddelingsbijdrage, wordt aansluitend binnen 5 werkdagen op rekening van de Productaanbieder gestort.  

6.5       Facturatie
Productaanbieder gaat ermee akkoord dat hij zijn (credit)facturen per e-mail van Robin Tailor ontvangt. 

Artikel 7. Informatie en gebruik gegevens

7.1       Gebruik gegevens Klant
Productaanbieder zal uitsluitend gebruik maken van de door Robin Tailor verstrekte gegevens van Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Productaanbieder zal deze gegevens niet in andere dan de door Robin Tailor aangeleverde documenten opslaan en niet gebruiken om de Klant te benaderen om de verkoop buiten Robin Tailor te laten plaatsvinden of om de Klant ongevraagde (commerciële) informatie te verstrekken. Productaanbieder zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor de wet noodzakelijk.

7.2       Gebruik gegevens Productaanbieder
Productaanbieder stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens aan de Klant kunnen worden verstrekt, voor zover dit voor de uitvoering van bestellingen noodzakelijk is. Robin Tailor gebruikt NAW-gegevens van Productaanbieder verder alleen om hem/haar te informeren over Robin Tailor en een correcte (financiële) administratie te voeren. Robin Tailor stelt zonder toestemming geen gegevens van Productaanbieders beschikbaar aan derden.

7.3       Juistheid gegevens
Robin Tailor staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens die door Klanten worden verstrekt.  

7.4       Content op derde sites
Indien de Productaanbieder besluit Robin Tailor-hosted content op een andere site te posten, moet er een link naar (een Productaanbieder pagina binnen) Robin Tailor bijstaan. Het is niet toegestaan om via Robin Tailor door te verwijzen (‘linken’) naar een andere website waar direct of indirect producten van de betreffende Productaanbieder kunnen worden gekocht.

7.5       Meldplicht
De Productaanbieder moet Robin Tailor onverwijld informeren zodra zijn bedrijf in surseance van betaling verkeert en/of faillissement is aangevraagd. Dit geldt ook als de Productaanbieder niet (meer) kan voldoen aan zijn/haar verplichtingen jegens Robin Tailor, zoals omgeschreven in de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 8. Rol Productaanbieder

8.1       Ambassadeur
De Productaanbieder stelt zich op als ambassadeur van zijn/haar producten en Robin Tailor. Dit uit zich onder meer in de professionele wijze waarop het product wordt gepresenteerd, inclusief een trots, transparant en enthousiasmerend verhaal bij ieder product.

8.2       Marketing
De Productaanbieder draagt constructief en coöperatief bij aan de PR en marketing van Robin Tailor.

Artikel 9. Rol Robin Tailor

9.1       Transactie 
De rol van Robin Tailor bij de verkoop van de producten is het met elkaar in contact brengen van vraag (Klant) en aanbod (Productaanbieders) en het faciliteren in een relatie tussen beide partijen, inclusief het uitvoeren van diensten die middels de Verkoopovereenkomst overeen zijn gekomen. Robin Tailor is jegens Productaanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van de Klant in de nakoming van de Algemene Voorwaarden.

9.2       Marketing
Robin Tailor spant zich in om klanten naar Robin Tailor te trekken door middel van o.a. PR (online, pers, tijdschriften), nieuwsbrieven, affiliate marketing, gezamenlijke evenementen (vóór en door stakeholders) en social media, zoals blogging en de inzet van relevante influencers. Robin Tailor geeft geen garantie dat producten van een specifieke Productaanbieder in promotionele activiteiten worden genoemd of vermeld.

9.3       Vragen en klachten over de Dienst van  Robin Tailor 
Voor vragen, advies en/of klachten over de Dienst kan Productaanbieder bij Robin Tailor terecht via het online contactformulier, via e-mail en telefonisch.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1    Beperking aansprakelijkheid

Productaanbieder vrijwaart Robin Tailor jegens enige aanspraken voortvloeiende uit: de verzending van de bestelling, het aanbod en content van de shops, juistheid van gegevens en gedragingen/­uitspraken van Productaanbieders en Klanten. 
Partijen zijn niet aansprakelijk voor gederfd inkomen, gederfde winst, verlies van gegevens en andere indirecte schade of gevolgschade die door de andere partij wordt geleden, mits is voldaan aan deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 11. Overige voorwaarden en bepalingen

11.1    Intellectueel eigendom
Productaanbieder behoudt tot het moment van verkoop het eigendom op de producten, alsmede de auteursrechten op de content in de eigen shop. Robin Tailor respecteert deze rechten en zal deze content niet gebruiken voor enig ander doel dan het promoten van producten en Robin Tailor. Productaanbieder erkent dat Robin Tailor rechthebbende is van het merk Robin Tailor en alle overige onderscheidingsmiddelen van Robin Tailor alsmede van de vormgeving, software, formats, domeinnamen van de site van Robin Tailor en dat Productaanbieder niet gerechtigd is deze te gebruiken, of aan derden toe te staan deze te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

D. Bijzondere bepalingen Robin Tailor & Klant

Artikel 1. Rol Robin Tailor

Robin Tailor biedt een verkoopplatform aan autonome Productverkopers aan. Dientengevolge is Robin Tailor niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) geleverde producten en/of diensten door Productaanbieders. Robin Tailor verkoopt geen ingekochte producten en diensten; deze zijn eigendom van de betreffende aanbieder tot het moment waarop de Klant tot aanschaf is overgegaan. De (koop)overeenkomst wordt derhalve aangegaan tussen Klant en Productaanbieder.

Uiteraard streeft Robin Tailor middels een correcte en transparante werkwijze naar samenwerking met uitsluitend betrouwbare organisaties. In deze Algemene Voorwaarden staat beschreven aan welke bepalingen Productaanbieders zich dienen te houden en Robin Tailor zal passende maatregelen nemen wanneer niet overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden wordt gehandeld of wanneer daartoe een vermoeden bestaat.

Artikel 2. Herroepingsrecht

2.1       Termijn
Een Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

2.2       Uitoefenen
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt de Klant Robin Tailor via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De contactgegevens van Robin Tailor staan hier.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

2.3       Gevolgen van de herroeping
Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

2.4       Terugbetaling
Robin Tailor mag wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot het moment dat de Klant heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt (zie: NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011).

2.5       Retourneren
De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. de Klant is op tijd als deze de goederen terugstuurt vóórdat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 3. Privacy

Het Robin Tailor Privacy reglement staat hier en maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Garantie

De Productverkopers dienen de (wettelijke) garantietermijnen te respecteren en aanvullende garantievoorwaarden bij het product te vermelden. Aangezien de verkoopovereenkomst tussen de Klant en de betreffende Productleverancier wordt gesloten, speelt Robin Tailor geen formele rol in het toepassen van garantie. Wel waardeert Robin Tailor het op de hoogte te worden gehouden in geval van geschillen, zodat Robin Tailor passende maatregelen kan nemen om herhaling te voorkomen.

Artikel 5. Klachten en geschillen

Klachten omtrent (het functioneren van) de Dienst worden door Robin Tailor in behandeling genomen. Alle overige klachten worden aan de desbetreffende Productleverancier overgedragen. De (wijze van) afhandeling kan voor Robin Tailor aanleiding zijn om zelf maatregelen te nemen die herhaling voorkomen danwel de kwaliteit te verbeteren, voor zover Robin Tailor daaromtrent door partijen wordt geïnformeerd. Robin Tailor streeft naar tevreden gebruikers en zal zich, naar redelijkheid en billijkheid en nadrukkelijk vrijwillig en vrijblijvend, inspannen om daaraan invulling te geven, ook bij klachten en geschillen.